درباره من  •   بورد تخصصی کودکان و نوزادان از دانشگاه تهران با نمره عالی

  •   نفر اول ارتقا سال سوم دانشکده سال 1387

  •   ارائه چندین مقاله در زمینه روماتولوژی و کلیه اطفال

  • سابقه کارNICU دربیمارستان امام خمینی تهران

  • سابقه کارNICU در بیمارستان آرش

  • سابقه کارNICU در بیمارستا ن میرزا کوچک خان