هموفیلوس

               هموفیلوس آنفولانزا
فهرست واکسن‌های مورد نیاز برای کودکان که توسط AAP توصیه شده است در ادامه آمده است.

    واکسن آبله‌مرغان
    واکسن دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه (DTaP)
    واکسن هپاتیت نوع A (HAV)
    واکسن هپاتیت نوع B (HBV)
    واکسن هموفیلوس آنفولانزای نوع B (Hib)
    واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
    واکسن آنفولانزا
    واکسن سرخک، اوریون و سرخجه (MMR)
    واکسن مننژیت
    واکسن‌های پنوموکوکی (PCV, PPSV)
    واکسن فلج اطفال (IPV)
    واکسن روتاویروس
برخی از واکسن های فوق در ایران موجود نیست یا اگر هست  جزئ واکسیناسیون کشوری نیست
یکی از آن موارد واکسن واکسن هموفیلوس آنفولانزا است که در سال های اخیر این باکتری گسترش زیادی داشته است بطوریکه
به کرات شاهد گوش درد (اوتیت )کودکان زیر 4تا 5 سال هستیم که بعد از مختصری آب ریزش بینی دچار گوش درد شده

یا پس از عفونت چشم (کونژیکتویت
 به عفونت گوش میانی مبتلا می شود .سینوزیت های مقاوم به درمان و التهاب مفاصل و مننژیت از موارد دیگر ابتلا به ای باکتری است .
امید است واکسن هموفیلوس آنفولانزا جزئ برنامه کشوری گردد تا مراجعات پزشکی و مصرف آنتی بیوتیک کم شود.