تعریف

به یک  ماه اول زندگی دوره نوزادی گفته می شود و بعد از ان دوره شیرخوارگی شروع می گردد.